Misiune

Misiunea Facultăţii de Știinţe Economice, Juridice şi Administrative este una didactică şi de cercetare ştiinţifică realizată în concordanţă cu standardele academice în vigoare şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă existente în societatea noastră şi în mediul socio-economic şi juridic internaţional.
Principala noastră misiune constă în formarea de specialişti capabili să susţină şi să dezvolte activitatea economică – financiară, juridică şi administrativă la nivel local, regional, naţional şi internaţional în domeniile specifice: drept, administraţie publică, finanţe bănci, economia mediului, economia afacerilor internaţionale. Prin misiunea asumată, Facultatea de Știinţe Economice, Juridice şi Administrative şi-a propus să contribuie semnificativ la formarea acestor specialişti din perspectiva pregătirii în cadrul programelor de specializare şi a studiilor de master.
Având în vedere specificul Universităţii Române de Știinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, preponderent aplicativ în privinţa pregătirii profesionale a viitorilor economişti, jurişti şi funcţionari publici, compatibili cu competenţele şi exigenţele cuprinse în nomenclatorul naţional de calificări, facultatea şi-a fixat ca obiectiv îmbinarea laturii aplicativ – practice cu cea ştiinţifică, modalitate prin care absolvenţii noştri se pot integra mai bine pe piaţa forţei de muncă.
Misiunea şi obiectivele strategice ale facultăţii sunt reflectate în planurile de învăţământ şi la nivelul fiecărei discipline, astfel încât, să se asigure însuşirea de către studenţi a informaţiilor de specialitate necesare unor viitori economişti, jurişti şi funcționari publici de înaltă calificare precum şi a principalelor concepte, teorii, metode şi instrumente practice de aplicare a cunoștințelor teoretice.
Într-o societate în care frontierele economice şi financiare se supun dezideratelor performanţei şi competitivităţii, facultatea noastră asigură studenţilor un nivel de pregătire ce conferă la final competențe de nivel european.